Dokumenty

Misja i wizja szkoły

Wychowanie do:

Bulletwszechstronnego rozwoju ucznia,
Bulletświadomego dokonywania wyborów,
Bulletosiągania sukcesów szkolnych i uczestnictwa w życiu publicznym.

Nasza Szkoła jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazuje się tu wiedzę i kształtuje umiejętności, motywuje do sumiennej pracy, rozwija zainteresowania uczniów. Szkoła pomaga rodzicom w procesie wychowania. Wspiera rozwój ucznia, troszczy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie, pokazuje jak pożyteczni spędzać wolny czas. Pielęgnuje tradycję szkolną, regionalną i narodową. Wspiera dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomaga przezwyciężyć niepowodzenia szkolne. W naszych dążeniach kierujemy się dobrem ucznia, jego możliwościami i predyspozycjami. Uczymy przestrzegania norm społecznych, szacunku wobec innych oraz wzajemnej tolerancji i akceptacji. Podążamy za wymogami współczesnej cywilizacji mając na uwadze wszechstronny rozwój osobowości ucznia.

 

Charakterystyka szkoły

Szkoła Podstawowa im. ks.dr Stanisława Sychowskiego jest szkołą przyjazną uczniom i opiekuńczą. Dąży do zaspokojenia oczekiwań dzieci i rodziców oraz chce sprzyjać indywidualnemu rozwojowi nauczyciela. Uczniowie wszechstronnie rozwijają się dzięki szerokiej ofercie działań pozalekcyjnych pod okiem wykształconej, otwartej, ciągle się doskonalącej kadry pedagogicznej. Odbywają się różnorodne konkursy szkolne i pozaszkolne, przedmiotowe, artystyczne, plastyczne, sportowe. Każdy uczeń ma możliwość zaistnieć. Cieszą się one dużą popularnością.
Szkoła dużą wagę przywiązuje do rozwoju sprawności fizycznej uczniów . Uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki sportowe pomimo tego, że nie posiadamy sali gimnastycznej. Organizuje zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla klas I-III. Szkoła stwarza możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację różnych kół zainteresowań. Nie zapomina też o uczniach mających trudności w uczeniu się. Oferuje im zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, terapię pedagogiczną, jest zatrudniony logopeda.
W szkole funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna, biblioteka oraz pracownia komputerowa. Dbamy o to, aby i uczeń, i rodzic byli usatysfakcjonowani jakością i fachowością naszych działań. Chcemy, aby szkoła cieszyła się uznaniem środowiska lokalnego, aby była ośrodkiem szeroko pojmowanej kultury, dumą uczniów i rodziców.

Cechy absolwenta

BulletŚwiadomie dokonuje właściwych wyborów,
BulletAktywnie uczestniczy w życiu publicznym,
BulletDąży do osiągania sukcesów,
BulletJest właściwie przygotowany do podjęcia nauki na kolejnych etapach edukacyjnych,
BulletPotrafi współistnieć i współdziałać w grupie rówieśniczej i społecznej,
BulletPotrafi dokonywać rzetelnej samooceny i zna swoje słabe i mocne strony,
BulletZna zasady postępowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
BulletSzanuje i wdraża w swoim postępowaniu wartości rodzinne, regionalne i narodowe.

 

Program wychowawczy szkoły

Program zawiera następujące kluczowe zagadnienia:

BulletZadania szkoły jako środowiska wychowawczego np. Przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia,
BulletZadania nauczyciela wychowującego np. Budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę,

Ujmuje także różnorakie metody i formy pracy:

BulletMetody: gry i zabawy, dyskusje na forum, scenki rodzajowe, twórczość plastyczną, techniczną i artystyczną dzieci, gry dramatyczne, treningi umiejętności, warsztaty poznawczo- doskonalące, wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze,
BulletFormy: praca w zespołach zadaniowych, w grupach i indywidualna.

 

Program wychowawczy szkoły jest podzielony tematycznie na cztery ścieżki programowe:

Ścieżka czytelniczo-medialna
przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia:

BulletEdukacja czytelnicza i informacyjna; rozwijanie umiejętności uczniów z korzystania z zasobów informacyjnych naszej cywilizacji,
BulletUdział uczniów w konkursach organizowanych przez szkołę,
BulletRozwijanie i budzenie zamiłowań do uczestnictwa w kulturze.

 

Ścieżka prozdrowotna
opieka wychowawców nad biologicznym i psychologicznym rozwojem wychowanków:

BulletHigiena osobista i higiena otoczenia,
BulletBezpieczeństwo i pierwsza pomoc,
BulletŻywność i żywienie,
BulletAktywność ruchowa, praca i wypoczynek, czas wolny,
BulletPsychospołeczne aspekty zdrowia- życie w społeczności.

 

Ścieżka ekologiczna
skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego w twór`czym obchodzeniu się zasobami środowiska naturalnego; rozwijanie proekologicznych postaw i umiejętności niezbędnych dla zachowania świata dziś i przyszłości żyjących pokoleń; dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie:

BulletUkazanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka,
BulletUkazywanie mechanizmów i skutków niepożądanych zmian,
BulletNa turystycznym szlaku ( ścieżka ekologiczna w lesie),

 

Ścieżka regionalna
ochrona wychowawcza nad działaniem wychowanka w życiu społeczności środowiskowej:

BulletTradycje, zwyczaje, obrzędy,
BulletNasza miejscowość w Polsce i Europie,
BulletCodzienne życie rodziny,
BulletMoja wieś na Kaszubach,
BulletSylwetki ludzi, którzy rozsławili naszą wieś.