WYJAZDY EDUKACYJNE AKTYWIZUJĄCE MŁODZIEŻ PRZYGOTOWUJĄCĄ SIĘ DO SPRAWDZIANU ÓSMOKLASISTY

Szkoła Podstawowa im.ks.dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie realizuje projekt

pt.” WYJAZDY EDUKACYJNE AKTYWIZUJĄCE MŁODZIEŻ PRZYGOTOWUJĄCĄ SIĘ DO SPRAWDZIANU ÓSMOKLASISTY

W ramach projektu nawiązano współpracę ze Szkołami z Gminy Żukowo:

    • Szkołą Podstawową im. Więźniów Obozu Stutthof z Niestępowa

    • Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II z Borkowa

Będą odbywały się cykliczne zajęcia warsztatowe w szkołach, nastąpi wymiana między szkołami opracowanych materiałów rozwijających umiejętności kluczowe matematyczne i językowe.

Zakres treści z matematyki opracowuje SP Skrzeszewo,

z języka polskiego – SP Niestępowo i języka angielskiego – SP Borkowo

Dnia 30 października 2018 r. odbył się pierwszy wyjazd edukacyjny z zakresu matematycznego – liczby wymierne, potęgi, pierwiastki

Czytaj dalej WYJAZDY EDUKACYJNE AKTYWIZUJĄCE MŁODZIEŻ PRZYGOTOWUJĄCĄ SIĘ DO SPRAWDZIANU ÓSMOKLASISTY

Dobry Start

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych dla młodzieży
województwa pomorskiego

W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061) prosimy o przekazanie, rodzicom i opiekunom uczniów oraz pełnoletnim osobom uczącym się, informacji o możliwości uzyskania wsparcia w postaci świadczenia w wysokości 300 zł.

Ze względu na terminy składania wniosków prosimy, aby w celu dotarcia do jak najszerszego grona zainteresowanych, użyć wszelkich możliwych form komunikacji tj. strony internetowej szkoły, portali społecznościowych, poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego, a także bezpośrednio podczas obywających się spotkań z rodzicami.

Informacje dla rodziców

Komu przysługuje świadczenie

Dobry start” ?

1. Rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;

2. Osobom uczącym się – raz w roku

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

– przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

– przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

Świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku:

– ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

– ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym,w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Komu nie przysługuje świadczenie „Dobry start”?

1. Jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

2. Na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Gdzie złożyć wniosek ?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Kiedy złożyć wniosek?

1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. 2. Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”, świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Co zawiera wniosek ?

1. nazwę i adres organu właściwego;

2. dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia dobry start, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny wnioskodawcy oraz, o ile je posiada – adres poczty elektronicznej i numer telefonu;

3. oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;

4. oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności;

5. klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;

6. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start”

Kiedy następuje wypłata świadczenia ?

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Dobry start”:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9987,dobrystart-dla-ucznia.html

Ministerstwo Edukacji Narodowej
https://men.gov.pl/strony/46-mln-uczniow-zostanie-objetych-programem-dobry-start.html

Treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061)

Dzień Edukacji Narodowej

Niedawno obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej. Dzień ten uświetniły występy z klasy I. Dzieci przedstawiły taniec pt.” Czekolada” oraz wiersz dla nauczycieli ( przyg. A. Ropel). Uczennica klasy IVa, Wiktoria Domaros recytowała wiersz w języku kaszubskim (przyg. przez H. Hinz) , również uczennica tej samej klasy, Vivian Walkusz przedstawiła samodzielnie napisany wiersz z okazji Święta Edukacji Narodowej. Klasa Va złożyła zyczenia nauczycielom i przeprowadziła quiz z pedagogami (przyg.K. Ropel).

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego przekazała życzenia od całej społeczności szkolnej dla nauczycieli a także głos zabrała składając również życzenia Przewodnicząca Rady Rodziców, p. Karolina Walkusz.

Dyrektor Szkoły p.Ewa Płotka podziękowała pracownikom szkoły w dniu ich święta i wręczyła nagrody Dyrektora Szkoły a także Burmistrza Gminy Żukowo.
Opracowała: Katarzyna Ropel

,,Jan Paweł II- Promieniowanie Ojcostwa”

Dnia 23 października 2018r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji XVIII Dnia Papieskiego obchodzonego pod hasłem ,,Jan Paweł II- Promieniowanie Ojcostwa‘’. Uczniowie klas IV, VI, VII, VIII przedstawili inscenizację muzyczno–słowną pt. ,,Syn Marnotrawny” pod kierunkiem Barbary Miszk, część muzyczną przygotował nauczyciel muzyki Mateusz Iwanowski.

Czytaj dalej ,,Jan Paweł II- Promieniowanie Ojcostwa”

Szkolne Koło Pierwszej Pomocy

Dnia 6 października 2018 roku w Szkole Podstawowej im ks. dr Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie odbyło się pierwsze spotkanie Szkolnego Koła Pierwszej Pomocy. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Łącznie około 30 osób miało możliwość ćwiczyć pod okiem ratowników KPP oraz instruktora Pana Mariusza Wesołowskiego, który jest również nauczycielem uczącym w naszej szkole.

Czytaj dalej Szkolne Koło Pierwszej Pomocy