II Szkolny Turniej Sudoku

Dnia 27.11.2018r. odbył się w naszej szkole II Szkolny Turniej Sudoku. Uczestniczyło w nim 5 par. Zawodnicy mieli do rozwiązania 3 diagramy o narastającym stopniu trudności. W tym roku bezkonkurencyjne okazały się uczennice Gabriela Brylowska oraz Alicja Żarczyńska z klasy VIII. II miejsce zajęli Patrycja Plichta i Maksymilian Śpiewak a III – Karolina Kołodzińska i Oliwia Dębowska (wszyscy z klasy VII).

Czytaj dalej II Szkolny Turniej Sudoku

III Powiatowy Konkurs o zasłużonych ludziach gminy Żukowo- Wiedza o Karolu Józefie Kreffcie i siostrach Jadwidze i Zofii Ptach

W sobotę 27 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie odbył się III Powiatowy Konkurs O ZASŁUŻONYCH LUDZIACH GMINY ŻUKOWO – Wiedza o Karolu Józefie Kreffcie i siostrach Jadwidze i Zofii Ptach – zorganizowany przez Oddział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Żukowie i Szkołę Podstawową im.ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie.

Czytaj dalej III Powiatowy Konkurs o zasłużonych ludziach gminy Żukowo- Wiedza o Karolu Józefie Kreffcie i siostrach Jadwidze i Zofii Ptach

Siódma klasa na tropie Czerwonego Barona

Powoli zbliżamy się do finału konkursu czytelniczego poświęconego książce Arkadego Fiedlera „ Dywizjon 303”. Konkurs zorganizowany został przy współpracy z fundacją Złote Skrzydła z Łapina Kartuskiego.
W konkursie biorą udział uczniowie klasy VII naszej szkoły. W związku z tym Fundacja postanowiła zaprosić całą siódmą klasę na prelekcję dotyczącą historii lotnictwa, połączoną z możliwością obejrzenia prawdziwych samolotów wojskowych.

Czytaj dalej Siódma klasa na tropie Czerwonego Barona

WYJAZDY EDUKACYJNE AKTYWIZUJĄCE MŁODZIEŻ PRZYGOTOWUJĄCĄ SIĘ DO SPRAWDZIANU ÓSMOKLASISTY

Szkoła Podstawowa im.ks.dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie realizuje projekt

pt.” WYJAZDY EDUKACYJNE AKTYWIZUJĄCE MŁODZIEŻ PRZYGOTOWUJĄCĄ SIĘ DO SPRAWDZIANU ÓSMOKLASISTY

W ramach projektu nawiązano współpracę ze Szkołami z Gminy Żukowo:

    • Szkołą Podstawową im. Więźniów Obozu Stutthof z Niestępowa

    • Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II z Borkowa

Będą odbywały się cykliczne zajęcia warsztatowe w szkołach, nastąpi wymiana między szkołami opracowanych materiałów rozwijających umiejętności kluczowe matematyczne i językowe.

Zakres treści z matematyki opracowuje SP Skrzeszewo,

z języka polskiego – SP Niestępowo i języka angielskiego – SP Borkowo

Dnia 30 października 2018 r. odbył się pierwszy wyjazd edukacyjny z zakresu matematycznego – liczby wymierne, potęgi, pierwiastki

Czytaj dalej WYJAZDY EDUKACYJNE AKTYWIZUJĄCE MŁODZIEŻ PRZYGOTOWUJĄCĄ SIĘ DO SPRAWDZIANU ÓSMOKLASISTY

Dobry Start

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych dla młodzieży
województwa pomorskiego

W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061) prosimy o przekazanie, rodzicom i opiekunom uczniów oraz pełnoletnim osobom uczącym się, informacji o możliwości uzyskania wsparcia w postaci świadczenia w wysokości 300 zł.

Ze względu na terminy składania wniosków prosimy, aby w celu dotarcia do jak najszerszego grona zainteresowanych, użyć wszelkich możliwych form komunikacji tj. strony internetowej szkoły, portali społecznościowych, poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego, a także bezpośrednio podczas obywających się spotkań z rodzicami.

Informacje dla rodziców

Komu przysługuje świadczenie

Dobry start” ?

1. Rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;

2. Osobom uczącym się – raz w roku

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

– przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

– przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

Świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku:

– ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

– ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym,w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Komu nie przysługuje świadczenie „Dobry start”?

1. Jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

2. Na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Gdzie złożyć wniosek ?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Kiedy złożyć wniosek?

1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. 2. Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”, świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Co zawiera wniosek ?

1. nazwę i adres organu właściwego;

2. dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia dobry start, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny wnioskodawcy oraz, o ile je posiada – adres poczty elektronicznej i numer telefonu;

3. oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;

4. oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności;

5. klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;

6. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start”

Kiedy następuje wypłata świadczenia ?

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Dobry start”:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9987,dobrystart-dla-ucznia.html

Ministerstwo Edukacji Narodowej
https://men.gov.pl/strony/46-mln-uczniow-zostanie-objetych-programem-dobry-start.html

Treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061)

Dzień Edukacji Narodowej

Niedawno obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej. Dzień ten uświetniły występy z klasy I. Dzieci przedstawiły taniec pt.” Czekolada” oraz wiersz dla nauczycieli ( przyg. A. Ropel). Uczennica klasy IVa, Wiktoria Domaros recytowała wiersz w języku kaszubskim (przyg. przez H. Hinz) , również uczennica tej samej klasy, Vivian Walkusz przedstawiła samodzielnie napisany wiersz z okazji Święta Edukacji Narodowej. Klasa Va złożyła zyczenia nauczycielom i przeprowadziła quiz z pedagogami (przyg.K. Ropel).

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego przekazała życzenia od całej społeczności szkolnej dla nauczycieli a także głos zabrała składając również życzenia Przewodnicząca Rady Rodziców, p. Karolina Walkusz.

Dyrektor Szkoły p.Ewa Płotka podziękowała pracownikom szkoły w dniu ich święta i wręczyła nagrody Dyrektora Szkoły a także Burmistrza Gminy Żukowo.
Opracowała: Katarzyna Ropel