PROJEKT „ERASMUS+” DEALING WITH STEOREOTYPES IN EDUCATION (STEOREOTYPY W EDUKACJI)

Okres realizacji od 01.09.2018r. Do 31.08.2020r.
Kraje uczestniczące w realizacji projektu: Niemcy, Włochy, Polska, Bułgaria, Turcja

Nasz projekt „Radzenie sobie ze STEREOTYPAMI W EDUKACJI” koncentruje się na bardzo złożonym i gorącym temacie – równości i prawach człowieka – w kontekście stale rosnących przepływów migracyjnych. Jesteśmy głęboko przekonani, że wszyscy ludzie zasługują na szacunek, bez względu na ich kolor skóry, wierzenia i praktyki religijne, ascendencję czy idee.
W tym ponadnarodowym partnerstwie wszystkie nasze działania będą zgodne z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, która podkreśla „niepodzielne, uniwersalne wartości ludzkiej godności, wolności, równości i solidarności” i zabrania dyskryminacji „opartej na jakiejkolwiek podstawie.

Główne cele naszego projektu to:
– rozpoznawanie i neutralizowanie mowy nienawiści i nienawiści w szkołach;
– zwiększenie tolerancji, świadomości społecznej, empatii wobec Romów (Romów), imigrantów i uchodźców;
– niwelowanie stereotypów i zwiększanie świadomości na temat zagrożeń, jakie wywołują
– poszerzanie wiedzy związanej z rozwiązywaniem stereotypów i dyskryminacji w szkołach;
– zwiększenie aktywnego zaangażowania uczniów w życie społeczne na temat stereotypów i dyskryminacji;
– wzmocnienie relacji między szkołami a lokalnymi organizacjami pozarządowymi (NGO), które są zaniepokojone tymi samymi problemami. Chcemy osiągnąć rezultaty na różnych poziomach:
Uczniowie:
– pogłębienie wiedzy na temat stereotypów i dyskryminacji oraz obszarów, w których mogą się manifestować, zagrożeń, jakie wywołują;
– uznana wartość zrozumienia;
– wzrost świadomości społecznej, tolerancji, empatii dla Romów, imigrantów i uchodźców;
– lepsza świadomość międzykulturowa, komunikacja i dialog;
– rozwijane umiejętności komunikacji w języku angielskim, manipulowanie danymi, umiejętność krytycznego myślenia;
– ulepszone umiejętności pracy zespołowej (rozwijane w lokalnych działaniach i transnarodowych wymianach);
– zwiększone pragnienie aktywnego uczestnictwa w szkolnych i lokalnych kampaniach przeciwko dyskryminacji (działaj lokalnie, myśl globalnie), aby promować prawdziwe zmiany w kierunku bardziej tolerancyjnych i pokojowych relacji;
– zwiększona świadomość demokratycznych wartości Unii Europejskiej (Zjednoczeni w różnorodności – motto UE).
Nauczyciele:
– lepsza wiedza na temat podejścia do problemów związanych ze stereotypizacją i dyskryminacją w każdej szkole partnerskiej;
– zwiększenie świadomości na temat przejawów tych problemów na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim;
– wzmocnić międzynarodową współpracę z innymi nauczycielami, aby opracować nowe strategie i metodologie w celu radzenia sobie ze stereotypami i dyskryminacją;
– zidentyfikować innowacyjne metody nauczania oparte na dialogu, zrozumieniu, tworzeniu mostów kulturowych, które będą stosowane we wszystkich szkołach partnerskich.
Szkoły:
– ulepszone praktyki zarządzania i nauczania;
– lepsza jakość szkolenia personelu;
– lepsza współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi w tym projekcie, która będzie miała długofalowe skutki.
W ramach harmonogramu projektu będziemy chcieli osiągnąć pewne istotne rezultaty:
– materiały informacyjne opracowane w celu wymiany;
– plakaty na temat „Radzenia sobie ze STEREOTYPAMAMI w EDUKACJI”, „Zjednoczeni jako jedni w ramach europejskiej przestrzeni powietrznej”;
– zdjęcia studentów do konkursu o różnice kulturowe „Nie jestem Tobą, ale możemy być razem”;
– twórcze wiersze i prozy studentów na temat różnorodności europejskiej;
– odgrywanie ról zapisanych na wideo;
– gromadzenie interaktywnych gier i działań mających na celu podniesienie świadomości na temat niebezpieczeństw i nieuczciwości stereotypów i dyskryminujących zachowań.