Ogłoszenie o naborze

Szkoła Podstawowa im.ks.dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego.

Miejsce wykonywania pracy:

Szkoła Podstawowa im.ks.dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie , Skrzeszewo3, 83-331 Przyjaźń

Stanowisko: Główny księgowy

Wymiar etatu: ¼  etatu.

1.Wymagania niezbędne podlegające ocenie:

1) obywatelstwo polskie;

2)kwalifikacje wymagane na stanowisku głównego księgowego – wykształcenie wyższe  ekonomiczne lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej trzyletni staż w księgowości lub ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości;

3)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe;

4) nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

2.Wymagania dodatkowe:

1)biegła znajomość komputera (Ms Office, Internet);

2)znajomość obsługi programu Finansowo- Księgowego FIN – GRAVIS;

3)znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych, znajomość  przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych;

4)znajomość przepisów ZUS;

5)umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych;

6)znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,

7)umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

3.Zakres obowiązków:

1)prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2)odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;

3)odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej;

4)odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo księgową  jednostki;

5)dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych;

6)dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowych;

7)sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki.

4.Wymagane dokumenty:

1)list motywacyjny;

2)informacje (np.CV);

3)kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie oraz potwierdzające posiadane  kwalifikacje i umiejętności;

4)oryginał kwestionariusza osobowego;

5)kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy;

6)referencje (o ile kandydat jest w ich posiadaniu);

7)oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie;

8)oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy złożyć w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej w  zamkniętych kopertach w sekretariacie Szkoły Podstawowej im.ks.dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego” w terminie do  06 czerwca 2011 r. do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji z godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

O terminie rozmowy osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną  do dnia 09.06.2011r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły, oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Skrzeszewie

Dyrektor Szkoły

Ewa Płotka

Skrzeszewo, 23.05.2011r.